Terreinreglement Gasselterveld

Graag willen we de bezoekers een plezierig verblijf op het Gasselterveld bezorgen en om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand reglement in acht te nemen.

Met het betreden het Gasselterveld gaat u, zonder enig voorbehoud, akkoord met dit terreinreglement. Niet naleven en/of overtreding van één of meerdere artikelen van dit reglement kan tot een geldboete en/of directe ontzegging van toegang en/of tot aangifte bij de politie leiden.

Buiten dit reglement zijn ook de vigerende wettelijke bepalingen en voorschriften, zoals de A.P.V. van de gemeente Aa en Hunze van toepassing en maken onderdeel uit van dit terreinreglement.

Artikel 1. Toepassingsgebied:

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het gehele terrein van het Gasselterveld liggend in de gemeente Aa en Hunze.

Artikel 2. Bevoegdheid & handhaving:

 1. Staatsbosbeheer is bevoegd gezag.
 2. Staatsbosbeheer is bevoegd tot het (doen) handhaven, opsporen en constateren van overtredingen betreffende de artikelen benoemd in dit reglement.
 3. Aanwijzingen van Staatsbosbeheer dienen direct, zonder enig voorbehoud, opgevolgd te worden.
 4. Overtredingen van de artikelen genoemd in dit reglement kunnen worden bestraft met een geldboete en/of directe terreinontzegging voor minimaal 3 maanden tot maximaal 3 jaar. Staatsbosbeheer is bevoegd om bij overtreding van de regels c.q. voorschriften, de strafmaat te bepalen en deze aan de overtreder uit te reiken. Tevens is Staatsbosbeheer bevoegd om eventuele kosten, in welke vorm dan ook, op de overtreder te verhalen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid:

Staatsbosbeheer kan op géén enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, ongevallen, vermissing of ziekte of andere vormen van schade, in welke vorm ook, ongeacht de oorzaak hiervan. Evenmin draagt Staatsbosbeheer enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, verlies, diefstal of vernieling van geld, kleding, voertuigen, vervoermiddelen en andere goederen van welke aard dan ook.

Artikel 4. Toegang & eigen verantwoordelijkheid:

 1. Het terrein is opengesteld voor dagrecreatie. Ander gebruik dan dagrecreatie is zonder schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer niet toegestaan.
 2. Het terrein is opengesteld voor publiek van zonsopkomst tot zonsondergang. Daarbuiten is het verboden om zich op het terrein te bevinden tenzij in het bezit van een geldige vergunning en/of ontheffing welke moet zijn afgegeven door Staatsbosbeheer.
 3. Iedere bezoeker die het terrein betreedt doet dit volledig op eigen verantwoording en voor eigen risico. Ook het zwemmen of het op een andere wijze betreden van het water is volledig op eigen verantwoording en voor eigen risico. Zorg dat u zelf en uw eventuele (minder jarige) kinderen voldoende zwemvaardigheid hebben. Geadviseerd wordt minimaal 2 geldige zwemdiploma’s. Zonder zwemvaardigheid wordt u ten strengste afgeraden het water te betreden! Zorg minimaal voor goed gebruik van voldoende drijfmiddelen zoals bv. het dragen van een drijfvest en/of zwembandjes.
 4. Er is géén specifiek watertoezicht in de vorm van bijvoorbeeld badmeesters en/of lifeguards aanwezig, dus let ook op elkaar!
 5. Tijdens het winterseizoen is het verboden om zich op het ijs van het Gasselterveld te begeven, tot het moment dat Staatsbosbeheer het ijs vrijgeeft.

Artikel 5. Gebruik van het zwemwater, speeltoestellen en overige voorzieningen:

 1. Het gebruik van opblaasbare drijfmiddelen, speeltuigen, attributen van beperkte omvang (bijvoorbeeld zwembandjes, luchtbed of opblaasbootje) is toegestaan.
 2. Het is verboden gebruik te maken van vaartuigen die door mechanische kracht worden voortbewogen evenals het gebruik van een (zeil)boot, surfplank en / of SUP board.
 3. Het is verboden om tenten en/of kampeermiddelen te plaatsen.
 4. Het is verboden om te vissen en/of duiksport te beoefenen.
 5. Naaktrecreatie is op het gehele terrein verboden.
 6. Het gebruik van speeltoestellen en overige voorzieningen geschiedt geheel op eigen risico.
 7. Het is verboden om radiografisch bestuurbare vliegtuigen, boten, auto’s, drones e.d. te gebruiken.
 8. Het is verboden zich buiten wegen en paden te begeven, tenzij deze terreingedeelten duidelijk voor recreatie zijn ingericht (bijvoorbeeld strand en speelveldjes).
 9. Honden, katten, paarden en andere (huis)dieren zijn op het terrein niet toegestaan, met uitzondering op en rond de parkeerterreinen.
 10. Het is toegestaan om geluids- of muziekapparatuur te gebruiken, mits hierdoor geen overlast of hinder ontstaat voor anderen.
 11. Het is verboden om schade aan te brengen aan de beplanting, begroeiing, bosschages, grasveldjes, gebouwen, speel- en/of sporttoestellen, terreinmeubilair of welke voorziening dan ook.
 12. Het is verboden om hout, takken, planten, begroeiingen en/of andere vormen van flora en fauna en/of delen daarvan te verwijderen, mee te nemen of in het water of op het ijs te gooien.

Artikel 6. Parkeer & voertuigen beleid:

 1. Op het gehele terrein is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van toepassing.
 2. Maximum snelheid op het terrein is 15 km/u, geldend voor alle (motor) voertuigen en overige vervoermiddelen.
 3. Met (motor)voertuigen en andere vervoermiddelen mag alleen worden gereden op de daarvoor aangegeven en bestemde wegen, paden of terreingedeelten.
 4. (Motor)voertuigen en andere vervoermiddelen mogen alleen worden geplaats op de daarvoor aangewezen en bestemde (parkeer- en stallings-) plaatsen.
 5. (Motor)voertuigen en andere vervoermiddelen mogen alleen op het terrein aanwezig zijn tussen zonsopgang en zonsondergang tenzij er een geldige vergunning of ontheffing door Staatsbosbeheer is afgegeven welke zichtbaar aanwezig is op of in het voertuig.
 6. Indien (motor)voertuigen, tussen zonsondergang en zonsopgang, op het parkeerterrein achterblijven dan is er een wegsleepregeling van kracht en is het Staatsbosbeheer toegestaan om het voertuig, tot buiten het terrein, te verwijderen.
 7. Voor motorvoertuigen is parkeergeld inning van kracht. Voor ieder motorvoertuig is het verplicht om vóór het verlaten van het terrein het geldende parkeertarief te hebben voldaan. Het op andere wijze verlaten van het terrein is te allen tijde strafbaar. De op te leggen straf hiervoor kan bestaan uit een geldelijke boete van minimaal € 40,00 en/of een terreinontzegging van minimaal 3 maanden voor de bestuurder van het betreffende motorvoertuig.

Artikel 7. Verlening van vergunningen of ontheffing door Staatsbosbeheer:

Staatsbosbeheer kan, onder bepaalde voorwaarden, vergunningen en/of ontheffingen verlenen m.b.t. artikelen en voorschriften die in dit terrein reglement worden genoemd.
Al deze vergunningen en ontheffingen worden schriftelijk verleend en kunnen door Staatsbosbeheer op grond van zijn eigen waarnemingen, m.b.t. overtreding of het niet opvolgen van de terrein regels of door hem verleende instructies, worden ingetrokken of gewijzigd.
De door Staatsbosbeheer afgegeven vergunningen en/of ontheffingen betekenen niet dat ook vergunning en/of ontheffing is verleend voor eventueel van toepassing zijnde bepalingen uit gemeentelijke en/of provinciale verordeningen.

Artikel 8. Direct vervallen van vergunningen of ontheffingen:

Als de regels uit dit huishoudelijk reglement of de eventuele voorschriften in een vergunning en/of ontheffing niet worden nageleefd, komt de vergunning of ontheffing per direct te vervallen. De vergunning en/of ontheffing komen direct te vervallen als deze is opgemaakt op grond van onjuiste en/of onvolledige opgave.
Vergunningen en/of ontheffingen moeten op het eerste verzoek van Staatsbosbeheer en/of bevoegde derden als bijv. Politie of Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) per direct worden getoond. Bij het niet kunnen of willen tonen van de schriftelijke vergunning en/of ontheffing kunnen hier géén rechten aan worden ontleend en zal deze per direct, zonder aanzegging, komen te vervallen.

Artikel 9. Toestemming vragen:

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staatsbosbeheer:
  mogen er op het terrein geen commerciële activiteiten worden ontplooid;
 2. is het niet toegestaan groepsevenementen of groepsactiviteiten te organiseren (bijv. feest of sport);
 3. mogen er geen goederen, waren of diensten worden aangeboden, verkocht, uitgestald of tentoongesteld;
 4. mogen er geen goederen, waren of dieren worden verhuurd of diensten worden aangeboden;
 5. is het niet toegestaan om op welke manier dan ook reclame te verspreiden (bijv. flyeren);
 6. is het niet toegestaan om foto’s of filmopnames te maken;
 7. is het niet toegestaan om op het terrein met een (metaal)detector te zoeken.

Artikel 10. Regels m.b.t. afval, open vuur en andere zaken:

 1. Alleen huishoudelijk afval van beperkte omvang en gewicht, afkomstig van en gebruikt door op het recreatieterrein bevindende recreanten, mag in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. Het is verboden om afval naast de bakken te plaatsen of (zwerf)afval achter te laten.
 2. Het is verboden om bevuiling, vernielingen of schade aan te brengen aan gebouwen, verhardingen, afzettingen, bebording, meubilair, beplanting, begroeiing en welke voorziening dan ook.
 3. Het is niet toegestaan om stickers te plakken, verf- of graffiti te spuiten of op andere wijze reclame uitingen, leuzen, teksten en dergelijke aan te brengen of achter te laten.
 4. Barbecueën, het gebruik van kooktoestellen (ook op gas) en open vuur is op het gehele terrein verboden.
 5. Het gebruik van glaswerk (bierflesjes, flessen, glazen etc.) is op het gehele terrein verboden.

Artikel 11. Algemeen:

 1. Het gebruik van alcohol wordt gedoogd voor personen die voldoen aan de wettelijke gestelde leeftijd voor het gebruik van alcohol, mits andere bezoekers hiervan géén schade, hinder, overlast of kans op gevaar van hebben. Gebruik van alcohol onder de wettelijk gestelde leeftijd en overdadig drankgebruik en / of openbare dronkenschap is verboden en kan leiden tot direct terrein ontzegging voor langere tijd.
 2. Het in het bezit hebben van of het gebruiken van en/of onder invloed zijn van drugs is verboden en kan leiden tot directe terrein ontzegging voor langere tijd. Ook het in bezit hebben van een wapen is verboden. Dit zal leiden tot een directe terrein ontzegging voor langere tijd en ook zal er aangifte worden gedaan.
 3. Alle vormen van discriminatie, agressie, fysiek of verbaal geweld of anderszins ongerust gedrag tegen bezoekers of (toeziend) personeel wordt niet getolereerd en zal leiden tot directe terrein ontzegging voor langere tijd.
 4. Het is verboden zich zodanig te gedragen dat hierdoor schade, hinder, overlast en / of gevaar voor andere gasten of omgeving kan ontstaan.
 5. Meldt schade en vandalisme direct bij Staatsbosbeheer.